Obchodní podmínky

PRO SPOTŘEBITELE

společnosti Chytrý box CZ s.r.o., IČO 097 30 931, se sídlem Praha 4, Záběhlice , Struhařovská 2931/9, PSČ 141 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341380 (dále jen „Prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy týkající se koupěinteligentní poštovní schránky PostCube (dále jen „PostCube“ a „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím, jakožto prodávajícím a jinou fyzickou osobou, jakožto kupujícím, která je spotřebitelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím rozhraní webové stránky internetového obchodu, který je provozován Prodávajícím a umístěn na webové adrese https://shop.postcube.cz (dále jen „Internetový obchod“ a „Webová stránka“). Tyto VOP jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.2. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií a také s ohledem na obchodní politiku Prodávajícího je Prodávající oprávněn jednostranně kdykoliv změnit či doplnit tyto VOP. Změna VOP dle předchozí věty nabývá účinnosti dnem uveřejnění nového úplného znění VOP prostřednictvím Webové stránky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Nabídka výrobku PostCube prezentovaná a nabízená Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu má pouze informativní charakter a je pouhou výzvou k podávání nabídek a Prodávající není ve vztahu k PostCube povinen uzavřít Kupní smlouvu. Jakékoliv vystavení PostCube či jeho umístění na Internetovém obchodě není nabídkou k uzavření Kupní smlouvy ve vztahu k PostCube ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a uvedené ustanovení se tak nepoužije.

2.2. Webová stránka Internetového obchodu obsahuje informace o PostCube, a to včetně (i) uvedení základních parametrů a vlastností PostCube (ii) uvedení ceny za koupi PostCube, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, a (iii) nákladů spojených s balením a dodáním PostCube v rámci území České republiky (dále bod (ii) a (iii) společně dále jen „Cena“). Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných smluvních podmínek s konkrétním Kupujícím. Prodávající je oprávněn Cenu PostCube jednostranně měnit s tím, že na Kupní smlouvy, které byly uzavřeny před takovou změnou, nebude mít provedená změna vliv.

2.3. Kupující objedná PostCube prostřednictvím Internetového obchodu jeho označením a zařazením do tzv. elektronického nákupního košíku a následnou objednávkou vytvořenou vyplněním objednávkového formuláře na Internetovém obchodu. Po zvolení způsobu dodání, a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku prostřednictvím rozhraní Internetového obchodu kliknutím na tlačítko „Objednat“, čímž učiní vůči Prodávajícímu závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy a vyjadřuje svou vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání PostCube do uvedeného místa doručení (dále jen „Objednávka“). Objednávka PostCube dle tohoto bodu VOP je návrhem na uzavření Kupní smlouvy.

2.4. Před odesláním Objednávky dle předchozího bodu těchto VOP je Kupující oprávněn měnit, opravovat či upravovat údaje a informace zadané v rámci Objednávky. Není-li některý z údajů vložených Kupujícím v rámci Objednávky správný, Kupující se zavazuje takovýto chybně zadaný údaj před odesláním Objednávky opravit. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné a úplné.

2.5. Kupující u každé jednotlivé Objednávky potvrdí souhlas s VOP a dále dle uvážení Kupujícího i se Zásadami ochrany osobních údajů v platném a účinném znění ke dni vytvoření Objednávky, a to aktivním zaškrtnutím příslušných políček v rámci vytvoření Objednávky.

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky Kupujícímu přijetí Objednávky potvrdí, a to potvrzením přijetí Objednávky na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.7. Prodávající je oprávněn v souvislosti s Objednávkou kontaktovat Kupujícího, a to prostřednictvím adresy elektronické pošty či telefonicky.

2.8. Objednávku, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a/nebo není učiněna v souladu s těmito VOP, není Prodávající povinen akceptovat. Prodávající je podle svého uvážení oprávněn vyzvat Kupujícího k opravě či doplnění takovéto Objednávky, a to do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla Kupujícímu výzva k opravě zaslána. Nebude-li takováto Objednávka ve stanovené lhůtě opravena či doplněna, hledí se na ni, jako by nebyla nikdy učiněna.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouva je mezi Kupujícím a Prodávajícím závazně uzavřena výslovným potvrzením Objednávky Prodávajícím Kupujícímu, k němuž dojde odesláním potvrzení Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde k uzavření Kupní smlouvy, nebude-li Objednávka potvrzena v souladu s tímto bodem VOP.

3.2. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady telefonního hovoru) si hradí Kupující sám.

3.3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá PostCube objednaný Objednávkou, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že PostCube objednaný Objednávkou převezme a zaplatí Prodávajícímu jeho Cenu (jak je definována výše), to vše dle podmínek těchto VOP.

4. CENA POSTCUBE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

4.1. Cenu PostCube a případné náklady spojené s balením a dodáním PostCube Kupující uhradí Prodávajícímu některým ze způsobů platby, který Prodávající na Webové stránce uvádí a kterými jsou zejména následující platební způsoby:

(a) online platba prostřednictvím platební brány; a

(b) bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (pozn.: PostCube je v takovém případě expedován až po připsání finančních prostředků v plné výši na bankovní účet Prodávajícího, jak uvedeno 4.5. VOP).

4.2. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do tří (3) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit Cenu PostCube společně s uvedením variabilního symbolu platby sděleného Prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu PostCube splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě prodlení se zaplacením Ceny je Prodávající oprávněn kdykoliv od prvního (1.) dne trvání takového prodlení od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že neuhradí-li Kupující Cenu zvoleným bezhotovostním způsobem platby dle předchozího bodu VOP do tří (3) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn Objednávku Kupujícího automaticky stornovat, přičemž o takovém odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat prostřednictvím adresy elektronické pošty Kupujícího uvedené v Objednávce.

4.4. Dodání PostCube je možné výhradně prostřednictvím kurýrní společnosti zvolené Prodávajícím (dále jen „Doručovatel“). Bude-li PostCube Kupujícímu doručován Doručovatelem a zároveň Cena PostCube hrazena bezhotovostně, Prodávající PostCube předá Doručovateli nejpozději do tří (3) dnů ode dne řádného přijetí celé Ceny v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP na příslušný bankovní účet Prodávajícího.

4.5. PostCube bude Doručovatelem dodáno na místo určené Kupujícím v Objednávce. Kupující se zavazuje PostCube při jeho dodání řádně převzít.

4.6. Při převzetí PostCube od Doručovatele je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů PostCube a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit Doručovateli a zároveň s ním sepsat zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od Doručovatele převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka PostCube splňovala všechny podmínky a náležitosti.

4.7. Další práva a povinnosti související s přepravou a dodáním PostCube mohou být stanoveny přímo Doručovatelem.

4.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn PostCube Kupujícímu nedodat, a to především v případě výskytu technických chyb v rámci Webové stránky. Prodávající v takových výjimečných případech vrátí bezodkladně Kupujícímu Cenu, byla-li uhrazena.

4.9. Vlastnické právo k PostCube, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí PostCube od Doručovatele.

4.10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že nebude opětovné doručení úspěšné, bude PostCube zaslán zpět na adresu sídla Prodávajícího, kde bude PostCube uskladněn na náklady Kupujícího a připraven k vyzvednutí v pracovní dny v hodiny předem určenými Prodávajícím. Kupující je povinen uhradit veškeré více náklady tímto Prodávajícímu vzniklé (zejména náklady na přepravu a uskladnění). Náklady spojené s opakovaným doručením PostCube, jeho uskladněním a náklady spojené s jeho manipulací jsou stanoveny paušální částkou 1.000,- Kč. V případě nevyzvednutí PostCube ve lhůtě určené Prodávajícím, je Prodávající oprávněn po jejím uplynutí od Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit. V případě, že Cena za PostCube již byla uhrazena, bude pohledávka Prodávajícího na zaplacení paušální částky 1.000,- Kč započtena oproti pohledávce Kupujícího na vrácení Ceny PostCube, s čímž Kupující tímto výslovně souhlasí. V případě, že Cena za PostCube nebyla uhrazena, bude pohledávka Prodávajícího na zaplacení paušální částky 1.000,- Kč vymáhána na Kupujícím v souladu s právními předpisy.

5. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

5.1. Kupující je oprávněn vytvořit prostřednictvím Webové stránky vlastní uživatelský účet mimo jiné za účelem zjednodušení a zrychlení nákupu na Internetovém obchodu a získávání informací o akcích a novinkách (dále jen „Uživatelský účet“). Za účelem vytvoření Uživatelského účtu Kupující při jeho vytvoření uvede alespoň (a) jméno a příjmení, (b) číslo mobilního telefonu, (c) adresu elektronické pošty (e-mail), (d) adresu umístění PostCube, (e) případné doplňující informace.

5.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které Kupující při vytvoření Uživatelského účtu zvolí dle parametrů stanovených na Webové stránce. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu.

5.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

5.4. Prodávající je oprávněn zrušit příslušný Uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující Uživatelský účet déle než třicet šest (36) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy a/nebo VOP.

5.5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.6. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje Kupujícího sdělené mu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a/nebo vytvořením Uživatelského účtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů (GDPR). Veškeré informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jsou Prodávajícím uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, jejichž účinné úplné znění je uvedeno na Webové stránce a dostupné na odkazu: .

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. V případě PostCube tedy nelze odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Kupující (i) aktivuje software na zámku PostCube nebo (ii) PostCube či jakoukoliv jeho součást poškodí, přičemž Kupující bere na vědomí, že již samotnou montáží PostCube dochází k poškození povrchové úpravy PostCube.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí PostCube Kupujícím. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: info@postcube.cz.

6.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího bodu VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. PostCube je Kupující povinen Prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je zachována odesláním PostCube Prodávajícímu. PostCube musí být Prodávajícímu vrácen nepoškozený a neopotřebený a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Prodávající je oprávněn při vrácení PostCube Kupujícím dle bodu 6.3. VOP přezkoumat vrácený PostCube, zejména za účelem zjištění, zdali vrácený PostCube není poškozen či opotřeben.

6.5. Veškeré náklady spojené s vrácením PostCube Prodávajícímu nese v případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 6.2. VOP Kupující. Tímto Prodávající informuje Kupujícího ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. g) Občanského zákoníku.

6.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 7.2. VOP vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupní cenu ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP zpravidla bezhotovostně na účet určený Kupujícím, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody s Kupujícím.

6.7. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP Kupujícímu dříve, než mu Kupující PostCube předá nebo prokáže, že PostCube Prodávajícímu odeslal.

6.8. Kupující bere na vědomí, že pokud PostCube vrácený Kupujícím bude poškozen či opotřeben, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod. (ii) těchto VOP.

6.9. Prodávající si vyhrazuje právo od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že údaje vztahující se k PostCube nebo k ceně PostCube uvedené na Webové stránce byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou či vlivem poruchy Webové stránky změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího jakožto smluvních stran Kupní smlouvy týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že PostCube nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující PostCube převzal od Doručovatele:

(a) má PostCube vlastnosti, které si smluvní strany Kupní smlouvy ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu PostCube a na základě reklamy jimi prováděné, přičemž Kupující bere na vědomí, že PostCube vyobrazený na Webových stránkách Internetového obchodu je ilustrativní;

(b) se PostCube hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

(c) PostCube odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(d) je PostCube v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(e) PostCube vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění, tedy reklamaci, je nezbytně nutné uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl Kupující vadu PostCube při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající, v případě sporu soud, mu právo z vadného plnění nepřizná.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění v souladu s ust. § 2167 Občanského zákoníku Kupujícímu nenáleží (i) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebené věci způsobené jejich obvyklým užíváním, (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím nebo (iv) vyplývá-li to z povahy věci.

7.5. Kupující uplatní reklamaci zasláním PostCube na adresu sídla Prodávajícího. Kupující je povinen označit reklamovanou vadu PostCube, specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

7.6. Je-li případné vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

(a) na odstranění vady dodáním nového PostCube bez vady nebo dodáním chybějící věci;

(b) na odstranění vady opravou PostCube;

(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP; nebo

(d) odstoupit od Kupní smlouvy.

7.7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádá-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 Občanského zákoníku.

7.8. Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje zejména podstatný rozdíl mezi vlastnostmi PostCube inzerovanými na Webových stránkách Prodávajícího a skutečnými vlastnosti PostCube.

7.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající takovou vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.10. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) PostCube, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je PostCube vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

8.1. Kupující bere na vědomí, že samotná instalace či umístění PostCube není zahrnuta v Ceně dle těchto VOP a Kupující umisťuje PostCube na místě jím zvoleném výhradně na své vlastní náklady a nebezpečí. Kupující bere rovněž na vědomí, že pokud je to dle příslušných právních předpisů třeba, je povinen si na své vlastní náklady a nebezpečí obstarat veškerá potřebná povolení či souhlasy, která mohou být dle okolností vyžadována, a to zejména souhlas majitele pozemku či stavby s umístěním PostCube či příslušné souhlasy a povolení dle stavebních předpisů.

8.2. Kupující bere dále na vědomí, že provoz PostCube není zahrnut v Ceně dle těchto VOP a veškeré náklady s ním spojené nese výhradně Kupující. Kupující rovněž po přechodu nebezpečí na věci (tj. okamžikem převzetí PostCube) nese odpovědnost za odpovídající zabezpečení PostCube (např. proti odcizení) a za případnou škodu či újmu způsobenou PostCube (např. vadnou instalací) na majetku a zdraví osob či jiných právech třetích osob.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové stránky a webového rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií PostCube) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a/nebo webové rozhraní Internetového obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením.

8.7. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku v případě volby platební metody Kupujícím, na jejímž základě bude uskutečněna platba od Kupujícího Prodávajícímu v hotovosti. Zároveň je v takovém případě Prodávající povinen zaevidovat takovouto přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin.

8.8. Jakékoli zprávy Kupujícího či případné stížnosti mohou být Kupujícím zaslány Prodávajícímu k vyřízení na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@postcube.cz. Odpověď na zprávu Kupujícího či vyřízení stížnosti Kupujícího odešle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího.

8.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy je rovněž možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.11. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce (pozn.: na e-mailovou adresu).

9.2. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění VOP je vždy umístěno na Webové stránce.

9.3. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

9.5. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený k archivaci Kupních smluv. Tyto pověřené osoby nejsou oprávněny zpřístupnit Kupní smlouvy třetím osobám.

9.6. Kupující provedením Objednávky a zaškrtnutím příslušného políčka v Objednávce prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.

9.7. Tyto VOP jsou účinné od 25. 6. 2021.

Chytrý box CZ s.r.o.
PRO PODNIKATELE

společnosti Chytrý box CZ s.r.o., IČO 097 30 931, se sídlem Praha 4, Záběhlice , Struhařovská 2931/9, PSČ 141 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341380 (dále jen „Prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy týkající se koupě inteligentní poštovní schránky PostCube (dále jen „PostCube“ a „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím, jakožto prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, jakožto kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím rozhraní webové stránky internetového obchodu, který je provozován Prodávajícím a umístěn na webové adrese https://shop.postcube.cz (dále jen „Internetový obchod“ a „Webová stránka“). Tyto VOP jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.2. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií a také s ohledem na obchodní politiku Prodávajícího je Prodávající oprávněn jednostranně kdykoliv změnit či doplnit tyto VOP. Změna VOP dle předchozí věty nabývá účinnosti dnem uveřejnění nového úplného znění VOP prostřednictvím Webové stránky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Nabídka výrobku PostCube prezentovaná a nabízená Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu má pouze informativní charakter a je pouhou výzvou k podávání nabídek a Prodávající není ve vztahu k PostCube povinen uzavřít Kupní smlouvu. Jakékoliv vystavení PostCube či jeho umístění na Internetovém obchodě není nabídkou k uzavření Kupní smlouvy ve vztahu k PostCube ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a uvedené ustanovení se tak nepoužije.

2.2. Webová stránka Internetového obchodu obsahuje informace o PostCube, a to včetně (i) uvedení základních parametrů a vlastností PostCube (ii) uvedení ceny za koupi PostCube, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, a (iii) nákladů spojených s balením a dodáním PostCube v rámci území České republiky (dále bod (ii) a (iii) společně dále jen „Cena“). Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných smluvních podmínek s konkrétním Kupujícím. Prodávající je oprávněn Cenu PostCube jednostranně měnit s tím, že na Kupní smlouvy, které byly uzavřeny před takovou změnou, nebude mít provedená změna vliv.

2.3. Kupující objedná PostCube prostřednictvím Internetového obchodu jeho označením a zařazením do tzv. elektronického nákupního košíku a následnou objednávkou vytvořenou vyplněním objednávkového formuláře na Internetovém obchodu. Po zvolení způsobu dodání, a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku prostřednictvím rozhraní Internetového obchodu kliknutím na tlačítko „Objednat“, čímž učiní vůči Prodávajícímu závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy a vyjadřuje svou vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání PostCube do uvedeného místa doručení (dále jen „Objednávka“). Objednávka PostCube dle tohoto bodu VOP je návrhem na uzavření Kupní smlouvy.

2.4. Před odesláním Objednávky dle předchozího bodu těchto VOP je Kupující oprávněn měnit, opravovat či upravovat údaje a informace zadané v rámci Objednávky. Není-li některý z údajů vložených Kupujícím v rámci Objednávky správný, Kupující se zavazuje takovýto chybně zadaný údaj před odesláním Objednávky opravit. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné a úplné.

2.5. Kupující u každé jednotlivé Objednávky potvrdí souhlas s VOP a dále dle uvážení Kupujícího i se Zásadami ochrany osobních údajů v platném a účinném znění ke dni vytvoření Objednávky, a to aktivním zaškrtnutím příslušných políček v rámci vytvoření Objednávky.

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky Kupujícímu přijetí Objednávky potvrdí, a to potvrzením přijetí Objednávky na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.7. Prodávající je oprávněn v souvislosti s Objednávkou kontaktovat Kupujícího, a to prostřednictvím adresy elektronické pošty či telefonicky.

2.8. Objednávku, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a/nebo není učiněna v souladu s těmito VOP, není Prodávající povinen akceptovat. Prodávající je podle svého uvážení oprávněn vyzvat Kupujícího k opravě či doplnění takovéto Objednávky, a to do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla Kupujícímu výzva k opravě zaslána. Nebude-li takováto Objednávka ve stanovené lhůtě opravena či doplněna, hledí se na ni, jako by nebyla nikdy učiněna.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouva je mezi Kupujícím a Prodávajícím závazně uzavřena výslovným potvrzením Objednávky Prodávajícím Kupujícímu, k němuž dojde odesláním potvrzení Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde k uzavření Kupní smlouvy, nebude-li Objednávka potvrzena v souladu s tímto bodem VOP.

3.2. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady telefonního hovoru) si hradí Kupující sám.

3.3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá PostCube objednaný Objednávkou, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že PostCube objednaný Objednávkou převezme a zaplatí Prodávajícímu jeho Cenu (jak je definována výše), to vše dle podmínek těchto VOP.

4. CENA POSTCUBE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

4.1. Cenu PostCube a případné náklady spojené s balením a dodáním PostCube Kupující uhradí Prodávajícímu některým ze způsobů platby, který Prodávající na Webové stránce uvádí a kterými jsou zejména následující platební způsoby:

(a) online platba prostřednictvím platební brány; a

(b) bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (pozn.: PostCube je v takovém případě expedován až po připsání finančních prostředků v plné výši na bankovní účet Prodávajícího, jak uvedeno 4.5. VOP); a

(c) dobírkou, tedy úhradou Ceny PostCube kurýrovi a/nebo poštovnímu doručovateli při dodání PostCube, a to hotově či platební kartou, pokud zvolený dopravce úhradu platební kartou umožňuje.

4.2. V případě platby Ceny PostCube tzv. na dobírku je Cena splatná při převzetí PostCube. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do tří (3) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit Cenu PostCube společně s uvedením variabilního symbolu platby sděleného Prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu PostCube splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě prodlení se zaplacením Ceny je Prodávající oprávněn kdykoliv od prvního (1.) dne trvání takového prodlení od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že neuhradí-li Kupující Cenu zvoleným bezhotovostním způsobem platby dle předchozího bodu VOP do tří (3) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn Objednávku Kupujícího automaticky stornovat, přičemž o takovém odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat prostřednictvím adresy elektronické pošty Kupujícího uvedené v Objednávce.

4.4. Dodání PostCube je možné výhradně prostřednictvím kurýrní společnosti zvolené Prodávajícím (dále jen „Doručovatel“). Bude-li PostCube Kupujícímu doručován Doručovatelem a zároveň Cena PostCube hrazena bezhotovostně, Prodávající PostCube předá Doručovateli nejpozději do tří (3) dnů ode dne řádného přijetí celé Ceny v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP na příslušný bankovní účet Prodávajícího.

4.5. PostCube bude Doručovatelem dodáno na místo určené Kupujícím v Objednávce. Kupující se zavazuje PostCube při jeho dodání řádně převzít.

4.6. Při převzetí PostCube od Doručovatele je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů PostCube a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit Doručovateli a zároveň s ním sepsat zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od Doručovatele převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka PostCube splňovala všechny podmínky a náležitosti.

4.7. Další práva a povinnosti související s přepravou a dodáním PostCube mohou být stanoveny přímo Doručovatelem.

4.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn PostCube Kupujícímu nedodat, a to především v případě výskytu technických chyb v rámci Webové stránky. Prodávající v takových výjimečných případech vrátí bezodkladně Kupujícímu Cenu, byla-li uhrazena.

4.9. Vlastnické právo k PostCube, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí PostCube od Doručovatele.

4.10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že nebude opětovné doručení úspěšné, bude PostCube zaslán zpět na adresu sídla Prodávajícího, kde bude PostCube uskladněn na náklady Kupujícího a připraven k vyzvednutí v pracovní dny v hodiny předem určenými Prodávajícím. Kupující je povinen uhradit veškeré více náklady tímto Prodávajícímu vzniklé (zejména náklady na přepravu a uskladnění). Náklady spojené s opakovaným doručením PostCube, jeho uskladněním a náklady spojené s jeho manipulací jsou stanoveny paušální částkou 1.000,- Kč. V případě nevyzvednutí PostCube ve lhůtě určené Prodávajícím, je Prodávající oprávněn po jejím uplynutí od Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit. V případě, že Cena za PostCube již byla uhrazena, bude pohledávka Prodávajícího na zaplacení paušální částky 1.000,- Kč započtena oproti pohledávce Kupujícího na vrácení Ceny PostCube, s čímž Kupující tímto výslovně souhlasí. V případě, že Cena za PostCube nebyla uhrazena, bude pohledávka Prodávajícího na zaplacení paušální částky 1.000,- Kč vymáhána na Kupujícím v souladu s právními předpisy.

5. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

5.1. Kupující je oprávněn vytvořit prostřednictvím Webové stránky vlastní uživatelský účet mimo jiné za účelem zjednodušení a zrychlení nákupu na Internetovém obchodu a získávání informací o akcích a novinkách (dále jen „Uživatelský účet“). Za účelem vytvoření Uživatelského účtu Kupující při jeho vytvoření uvede alespoň (a) jméno a příjmení, (b) číslo mobilního telefonu, (c) adresu elektronické pošty (e-mail), (d) adresu umístění PostCube, (e) případné doplňující informace.

5.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které Kupující při vytvoření Uživatelského účtu zvolí dle parametrů stanovených na Webové stránce. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu.

5.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

5.4. Prodávající je oprávněn zrušit příslušný Uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující Uživatelský účet déle než třicet šest (36) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy a/nebo VOP.

5.5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.6. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje Kupujícího sdělené mu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a/nebo vytvořením Uživatelského účtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů (GDPR). Veškeré informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jsou Prodávajícím uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, jejichž účinné úplné znění je uvedeno na Webové stránce a dostupné na odkazu: https://www.postcube.cz/PP.

5.7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.8. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od Kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. V případě PostCube tedy nelze odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Kupující (i) aktivuje software na zámku PostCube nebo (ii) PostCube či jakoukoliv jeho součást poškodí, přičemž Kupující bere na vědomí, že již samotnou montáží PostCube dochází k poškození povrchové úpravy PostCube. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí PostCube Kupujícím. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: info@postcube.cz.

5.9. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího bodu VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. PostCube je Kupující povinen Prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je zachována odesláním PostCube Prodávajícímu. PostCube musí být Prodávajícímu vrácen nepoškozený a neopotřebený a, je-li to možné, v původním obalu.

5.10. Prodávající je oprávněn při vrácení PostCube Kupujícím dle bodu 6.3. VOP přezkoumat vrácený PostCube, zejména za účelem zjištění, zdali vrácený PostCube není poškozen či opotřeben.

5.11. Veškeré náklady spojené s vrácením PostCube Prodávajícímu nese v případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 6.2. VOP Kupující. Tímto Prodávající informuje Kupujícího ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. g) Občanského zákoníku.

5.12. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 7.2. VOP vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupní cenu ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP zpravidla bezhotovostně na účet určený Kupujícím, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody s Kupujícím.

5.13. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP Kupujícímu dříve, než mu Kupující PostCube předá nebo prokáže, že PostCube Prodávajícímu odeslal.

5.14. Kupující bere na vědomí, že pokud PostCube vrácený Kupujícím bude poškozen či opotřeben, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod. (ii) těchto VOP.

5.15. Prodávající si vyhrazuje právo od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že údaje vztahující se k PostCube nebo k ceně PostCube uvedené na Webové stránce byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou či vlivem poruchy Webové stránky změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího jakožto smluvních stran Kupní smlouvy týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že PostCube nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující PostCube převzal od Doručovatele:

6.3. má PostCube vlastnosti, které si smluvní strany Kupní smlouvy ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu PostCube a na základě reklamy jimi prováděné, přičemž Kupující bere na vědomí, že PostCube vyobrazený na Webových stránkách Internetového obchodu je ilustrativní;

6.4. se PostCube hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

6.5. PostCube odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.6. je PostCube v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

6.7. PostCube vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.8. Práva z vadného plnění, tedy reklamaci, je nezbytně nutné uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl Kupující vadu PostCube při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající, v případě sporu soud, mu právo z vadného plnění nepřizná.

6.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění v souladu s ust. § 2167 Občanského zákoníku Kupujícímu nenáleží (i) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebené věci způsobené jejich obvyklým užíváním, (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím nebo (iv) vyplývá-li to z povahy věci.

6.10. Kupující uplatní reklamaci zasláním PostCube na adresu sídla Prodávajícího. Kupující je povinen označit reklamovanou vadu PostCube, specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

6.11. Je-li případné vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

(a) na odstranění vady dodáním nového PostCube bez vady nebo dodáním chybějící věci;

(b) na odstranění vady opravou PostCube;

(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP; nebo

(d) odstoupit od Kupní smlouvy.

6.12. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádá-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 Občanského zákoníku.

6.13. Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje zejména podstatný rozdíl mezi vlastnostmi PostCube inzerovanými na Webových stránkách Prodávajícího a skutečnými vlastnosti PostCube.

6.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající takovou vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny ve smyslu odstavce 2.2. bod (ii) těchto VOP, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.15. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) PostCube, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je PostCube vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

7.1. Kupující bere na vědomí, že samotná instalace či umístění PostCube není zahrnuta v Ceně dle těchto VOP a Kupující umisťuje PostCube na místě jím zvoleném výhradně na své vlastní náklady a nebezpečí. Kupující bere rovněž na vědomí, že pokud je to dle příslušných právních předpisů třeba, je povinen si na své vlastní náklady a nebezpečí obstarat veškerá potřebná povolení či souhlasy, která mohou být dle okolností vyžadována, a to zejména souhlas majitele pozemku či stavby s umístěním PostCube či příslušné souhlasy a povolení dle stavebních předpisů.

7.2. Kupující bere dále na vědomí, že provoz PostCube není zahrnut v Ceně dle těchto VOP a veškeré náklady s ním spojené nese výhradně Kupující. Kupující rovněž po přechodu nebezpečí na věci (tj. okamžikem převzetí PostCube) nese odpovědnost za odpovídající zabezpečení PostCube (např. proti odcizení) a za případnou škodu či újmu způsobenou PostCube (např. vadnou instalací) na majetku a zdraví osob či jiných právech třetích osob.

7.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové stránky a webového rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií PostCube) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a/nebo webové rozhraní Internetového obchodu.

7.4. Kupující není oprávněn při využívání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením.

7.7. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku v případě volby platební metody Kupujícím, na jejímž základě bude uskutečněna platba od Kupujícího Prodávajícímu v hotovosti. Zároveň je v takovém případě Prodávající povinen zaevidovat takovouto přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin.

7.8. Jakékoli zprávy Kupujícího či případné stížnosti mohou být Kupujícím zaslány Prodávajícímu k vyřízení na adresu elektronické pošty Prodávajícího: info@postcube.cz. Odpověď na zprávu Kupujícího či vyřízení stížnosti Kupujícího odešle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího.

7.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy je rovněž možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.11. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce (pozn.: na e-mailovou adresu).

8.2. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění VOP je vždy umístěno na Webové stránce.

8.3. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

8.5. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený k archivaci Kupních smluv. Tyto pověřené osoby nejsou oprávněny zpřístupnit Kupní smlouvy třetím osobám.

8.6. Kupující provedením Objednávky a zaškrtnutím příslušného políčka v Objednávce prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.

8.7. Tyto VOP jsou účinné od 25. 6. 2021.

Chytrý box CZ s.r.o.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení